Бамб цецгүд – теегин кеермҗ

Бамб цецгүд – теегин кеермҗ

Хавр ирв. Topһac жиңнсн дууһан теңгрт дуулна, теегт түрүн бамб цецгүд hapв – эдниг әмтн шар хоңхс гиж нерәднә.

Җил болһн мана Хальмг Таңһчд «Бамб цецгүдин фестиваль» бүрдәгднә. Эн җилд мөрн сарин 24-д Целинн района һазрт, Шатта гидг ормд давулгдх.

Мана тег хаврт йир сәәхн болна. Олн зүсн цецгәсәр тег дүүрнә. Тер цецгәс дунд бамб цецгәс теегиг бүркҗ кеерүлнә. Бамб цецг – мана теегин кеерүл. Мөрн сарин дундаһар теегт улан, шар, зандн, оошг бамб цецгәс энд-тенд дала болҗ урһна. Нарн һарад дулархла, бамб цецгәс чидлән авч урһна. Эн цецгәст цуг әмтн дурта. Теегт һарад бамб цецгәс әмтн һәәхнә. Бамб цецгәсиг таслхмн биш, яһад гихлә эн цецгәс һазр деер уга болҗ одх. Бамб цецг «Улан дегтрт» бичәтә. Эн йир ке цецгә.

Бамб цецгүдин туск кезәңк нeг домг бәәнә. Угатя өрк-бүлд өссн Нohала күүкн мал хәрүлдг угатя Адуч гидг көвүнд дуран өгснә тускар домгт келгднә. Эн хойр йир сәәхн, һольшг, көдлмшч, нег-негндән итклтә баһчуд болна.

Heг дәкҗ, Ноһала күүкиг хан үзәд дурлна, хатан кеҗ авхар седнә. Догшн хаана үгд күүкн орсн уга. Юңгад гихлә Ноһала Адучд дурта бәәсмн. Хаанаһар болҗ эс өгхлә, хан күүкиг цааҗла харһулна. Цогцинь мөч-мөчәр салһад теегәр тарана. Ноһала күүкнә цусн дуссн һазрт бамб цецгүд урһад һарч ирнә. Өөрнь шар бамб цецгүд бас урһад һарч ирнә. Юңгад гихлә малч Адуч гейүрәд бәәҗ удан бәәхш, бас хорна.

Keep урһдг цаһан бамб цецгүд болхла – хойр дурта иньгин һашута хөвд һундад ууляд бәәсн күүкдин нульмсн гиҗ домгт келгднә.


Теегт бәәдг келн улс болһнд бамб цецгүдин туск домг бәәнә. Бамб цецгүдт нерәдҗ мана бичәчнр, шүлгчнр олн шүлгүд, поэмс, келврмүд, бүкл дегтрмүд бичсмн.

Хальмг шүлгчнрин бичсн бамб цецгүдт нерәдсн шүлгүд

12:37
1.45K
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше.
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.