Цаһан сарин байр

Цаһан сарин байр

Нарта орчлӊг деер җиргҗәх олн келн-улс шаҗн-бурхнд зальврхларн авц-бәрцәрн, сойларн темдглдг сән ѳдрмүдәрн ончта. Хальмг келн-улст бас җил болһн ончтаһар темдглгдг ончта ѳдрмүд бәәнә. Теднә дунднь нег ик байрта ѳдрнь – Цаһан. «Цаһан» болсн сариг Цаһан Сар гиҗ нерәднә.

«Цаһан Сар - хаврин байр гиҗ ик кезәнәс нааран тоолгдг юмн. Хаврин түрүн сарин нег шинд ичәндән бәәсн зурмн нѳѳрәсн сергҗ нүкнәсн һархла, хальмг улс хавриг тосад, эн ик сән ѳдрән байртаһар темдглгдг бәәсмн. Тегәд чигн Цаһан ѳдр хальмг улс нег-негнләрн харһхларн, түрүн болҗ менд сурчкад, дарунь иигҗ келдг: - «Үвләс сән-менд һарвта?». «Һарв,һарв» - гиҗ хәрү ѳгдг.

Цаһан Сарин ѳмнк ѳдртнь күн болһн герән ахулад, цугинь цеврләд сергәдмн. Цаһанла ѳмсх хувцан бел кеһәд, авдрт бәәсн хувцан ѳлгдг йоста юмн. Тарһн хѳѳһән алад, толһа-шиирән чанна, күӊгшү үнр һарһад боорцган кенә. Болв, боорцг болһн эврә учр-утхта, онц чинртә. Цаһан ѳдр ик эрт босад махан, цәәһән чанад әмтиг дуудад Цаһаһан байртаһар темдглнә.

Ода күртл үйәс үйдән үлдәһәд эн сән ѳдрән темдглнәвидн. Тегәд, бидн Амр-Санана нертә дегтрин саӊгин кѳдләчнр 4-гч тойгта дундын школын 3-гч классин сурһульчнрла (багш Джоджина С.Б.) бас Цаһан Сарин нәәрән давулувидн. Харһлтын йовудт Цаһан Сарин тускар, эн ѳдрин авъясмудын тускар, ямаран боорцг кедгнь болв теднә учр-утхнь дегтрин саӊгин кѳдләч күүкдт тодрхаһар цәәлһв.

Сурһульчнр «цаһалһн» гидг авъясиг соньмҗтаһар нег-негндән үзүләд «Үвләс сән менд һарвта?» гиҗ сурад, «Һарв, һарв» хәрүһинь ѳгв. Шавкеева Альмина болн Болдырева Эльвира Цаһан Сарин халун йѳрәл чееҗәр келҗ ѳгв. «Цаһан Сар» ду дуулад, би бииләд 4-гч тойгта дундын школын 3-гч классин сурһульчнр (багш Джоджина С.Б.) Цаһаһан сәәнәр, байртаһар давулв.

Күндтә мана умшачнр, үвләс сән менд һарч, Цаһан Сартн ѳлзәтә болтха, идх-уухтн элвг, санан-седклтн әрүн, байрта, ѳргмҗтә болтха! Амулӊ менд бәәцхәтн! 

803
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше.
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.