«Теегин үрн болсн тѳләдән…»: хальмг шүлгч, СССР-ин бичәчнрин ниицәнә гешүн Бадмин Серәтрин 85-н җилин ѳѳнд

«Теегин үрн болсн тѳләдән…»: хальмг шүлгч, СССР-ин бичәчнрин ниицәнә гешүн Бадмин Серәтрин 85-н җилин ѳѳнд

Хальмг шүлгч, Хальмг таңһчин сойлын ачта кѳдләч, СССР-ин бичәчнрин ниицәнә гешүн Бадмин Серәтр 1938-гч җилин мѳрн сарин 15-д Кѳтчнр нутга Алцңһуд сельсоветин Цегрг гидг хотнд тѳрҗ һарсмн.

1943 җилин бар сарин чилгчәр цуг хальмг әмтнлә хамдан эркн тавн настадан киитн Сиврүр туугдла. Тегәд чигн Бадмин Серәтрин шүлгләнд дәәнә туск, түрү-ядү диилснә туск, өлсәд зовсна туск төрмүд ик орм эзлнә.

Новосибирск областин Купинск овцесовхозд бәәхдән Серәтр 1947 җилд негдгч класст орсмн, умшдг, бичдг дассмн, бичәчин хаалһд орсмн.

1957 җилин хөн сарин чилгчәр эн элгн-садтаһан эңкр Хальмг Таңһчурн эргҗ ирсмн. 1958 җилин хулһн сард Балтийск флотд церглхәр дуудгдсмн. Тендән дөрвн җилд Таллинн, Палдиски гидг балһсдт хальмг улсин нер һуталго, шунмһа кевәр церглсмн.

1962 җилд әәрмәс ирчкәд, энд-тенд нег җил көдлҗәһәд, Бадмин Серәтр МГУ-н журналистикин факультетд орв. Сурһульд орн бәәҗ, Хальмг Таңһчин газетмүдт көдлдг болв.

1965 җиләс авн шүлгүдәрн олна оньг авлв. Энүнә шүлгүд олн зүсн хураңһуст, журналмудын болн газетмүдин халхст эврә орман эзлв. Болв түрүн дегтрнь зуг 1974 җилд «Мини одн» гидг нертәһәр барас һарла. Дарунь кесг дегтрмүд хальмг, орс хойр келәр һарад, бичәчин нерн олнд таньгддг болв. «Мини одн», «Теегин дүр», «Делтр хар үүлн», «Төвкнүн ѳрүн», «Өдмг», «Һазрла нег киистәв», «Өрүни урһлт», «Домбр», «Зальврһн». Дәкәд болхла, энүнә шүлгүд «Дружба народов», «Юность» журналмудт орс келәр барлгдла.

Бадмин Серәтр 1971 җиләс авн 1975 җил күртл Чкаловск дундын школын төрскн келнә багш болҗ көдлҗ йовла.

Хѳѳннь 1975 җиләс авн 1985 җил күртл эн бичәчнрин Ниицәнә литконсультант болҗ көдллә. Бичәчин зергләнд энүг 1978 җилд орулҗ авла.1985 җилд Литературн институтд орад, терүгән дуусад, билгләнә сул хаалһд орла.

Шүлгчин үүдәлтин тускар утх-зокьялын шалһачнр, бичәчнр бичсмн. Джамбина Раиса, номт Дарван Петр, бичәчнр Сян-Белгин Хаср, Калян Санҗ, Балакан Алексей, Санҗин Николай, Кукарека Григорий, Эльдшә Эрднь, Чонгона Василий.

Бадмин Серәтрин шүлглән, цуг үүдәлт келн-улсин заң-заңшалла, авъясла залһлдата. Тиим болчкад үнн цаһан седкләс бичгдсн шүлгүднь урмд өгч, иткл зүүлһҗ, сәәхн җирһлүр зална, уха заана, хальмг нерән бичә һутатн гиҗ закрна. 

«Теегин үрн болсн төләдән…»

«Я прожил столько разных лет…». Фотоальбом Бадмаева С. М.

15:22
563
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше.
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.